باورهای غبارگرفته

پدیدآورندگان

فرمت: مستند بلند تلویزیونی

تهیه کننده و کارگردان: امیرحسین خلیل زاده

من از سیاست چندان دل خوشی ندارم ولی تاریخ سیاسی از این حیث که درس¬های زیادی در دل خود دارد و با نگاهی کل¬نگر و اندکی پژوهش ناگفته¬های پنهانی را آشکار می¬کند، برایم جذاب بوده است. من نیز همچون بسیاری از افراد بر این باورم که مطالعه¬ی تاریخ سیاسی هرچند تلخ و ناخوشایند، انسان را با بستر زیستی اجتماعی و سیاسی زندگی خود آگاه می¬کند. ایران؛ کشوری که من در دل آن به دنیا آمده¬ام، تاریخی پر از خیانت، شگفتی و پیچیدگی دارد. تاریخ آن بارها با وقایع مهم جهانی گره خورده است و در طول دوران معاصر آن رویدادهایی اتفاق افتاده است که نمی¬توان از آنها به سادگی گذر کرد. نفت، تاریخ ایران و معادلات جهانی سه پدیده¬ی مهم در جریان جنگ¬های جهانی اول و دوم بوده¬اند که مخاطبان ایرانی و غیرایرانی از بسیاری از زوایای آنها چندان اطلاعاتی ندارند. این موضوعات دست به دست هم داد تا من به عنوان یک کارگردان با ساخت مستند «باورهای غبارگرفته» اهمیت نفت ایران را در دوران جنگ¬های جهانی و پس از آن روایت کنم.